• Op vrijdag 1 november 2019 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Tijdens deze jaarlijkse ledenvergadering, die toegankelijk is voor alle leden van 16 jaar of ouder, werden er weer de nodige punten besproken. Voorzitter Edwin Boogaard opende de vergadering met het verzoek de telefoons uit of stil te zetten en vroeg om een moment van stilte voor alle leden die ons in het afgelopen jaar ontvallen waren.

    Bij de mededelingen werd er uiteraard uitvoerig stilgestaan bij het uitvoerig gevoerde 100-jarig bestaan, de verbouwde kantine en de nieuwbouwplannen m.b.t. kleedkamers en tribune.

    De notulen werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en de kascommissie, dit jaar bestaand uit Richard de Lange en Fabian Theuvenet, verleende décharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. Vervolgens lichtte penningmeester Rob Coen de cijfers van het financiële jaarverslag toe. Deze zagen er weer goed uit en de begroting voor dit boekjaar werd ook goedgekeurd. Gezien de florisante cijfers besloot het bestuur de contributie voor het tweede opeenvolgende jaar niet te verhogen en daar had de ledenvergadering (hoe verrassend) geen bezwaar tegen.

    Na een korte pauze, waarin de aanwezigen op kosten van de vereniging een drankje mochten nuttigen, werd de vergadering vervolgd met de verkiezing van bestuursleden. Jeugdvoorzitter Wim Verheij was periodiek aftredend en herkiesbaar en werd door de ledenvergadering unaniem voor een volgende periode herkozen. Penningmeester Rob Coen en Bestuurslid Activiteiten & Loterijen Willeke Lageweg waren periodiek aftredend en niet herkiesbaar en traden dus af. Zij werden door voorzitter Edwin Boogaard voor de afgelopen jaren en kregen uit handen van Algemeen Secretaris Ton Lammers mooie cadeaus uitgereikt.

    Wanneer er bestuursleden aftreden, hoop je toch altijd weer nieuwe bestuursleden aan het bestuur toe te kunnen voegen en in het geval van Hellevoetsluis is dat toch maar mooi weer gelukt. Als penningmeester werd Michel Verplanke door het bestuur voorgesteld en voor de functie van bestuurslid Activiteiten & Loterijen werd Vibeke van Wingerden naar voren geschoven. Beiden werden door de ledenvergadering unaniem gekozen en namen plaats achter de bestuurstafel. Wij heten hiermee Vibeke en Michel van harte welkom en wensen hun veel plezier en succes bij het uitoefenen van hun functies.

    Nadat t.a.v. de kascommissie Fabian Theuvenet werd bedankt voor zijn 2 jaar, en Patrick Lagerwaard zich beschikbaar stelde om voor de volgende ALV, samen met Richard de Lange, de boeken te controleren, was er nog de rondvraag en nam erelid Arie van den Ban als laatste nog het woord om Teun Lageweg meerdere malen te bedanken voor het tot stand komen van het jubileumboek en vroeg hij een warm applaus voor de zittende bestuursl;eden, die het toch maar weer voor elkaar hadden gekregen om het boekjaar op fraaie wijze af te sluiten.